boto retorn a inici
MENÚ

EL QUADERN INTEGRAT D’EXPLOTACIÓ

Dilluns, 29 de maig 2023

El Quadern Integrat d’Explotació és una eina proporcionada pel DACC que serveix per a registrar electrònicament diferents  activitats que es realitzen en una explotació agrícola en matèria de tractaments fitosanitaris, fertilització, regs, collita … per introduir informació de les explotacions que s’hagi de consignar per normativa sectorial, així com d’altra informació que es vulgui registrar de manera voluntària.

Introducció

La nova PAC i, concretament, el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, contempla un nou model per valorar les estratègies de la política agrària europea que es basa  en indicadors, per tal de quantificar fins a quin punt s’han complert o no els objectius acordats. En aquest sentit, el Reial Decret 1054/2022 estableix l’obligatorietat per part de les explotacions agrícoles d’emplenar un quadern digital d’explotació agrícola per a informar a les autoritats competents de les actuacions realitzades en el marc de l’explotació.

El Quadern Integrat d’Explotació (QIE) és l’eina gratuïta proporcionada pel DACC que acompleix amb els continguts mínims establerts per la normativa estatal. Paral·lelament també es poden utilitzar quaderns comercials, sempre que compleixin amb els requeriments mínims sol·licitats.

Les actuacions que cal anotar són les relacionades amb aplicacions de productes fitosanitaris, fertilització, reg, collita i venda i altres necessàries per sistemes de producció específics: Producció Agrària Ecològica (PAE), Producció Integrada (PI) o Producció Agrària Sostenible (PAS).

Funcionament del Quadern Integrat d’Explotació

El QIE està connectat amb el Registre d’explotacions de forma que les dades del parcel·lari de l’explotació es poden visualitzar al QIE i no és necessari introduir les dades del parcel·lari de nou. 

Per tal de facilitar les anotacions de les diferents actuacions realitzades al QIE, en cas que es realitzin les mateixes pràctiques de cultiu, es poden definir agrupacions que s’anomenen Unitats Homogènies d’Actuació (UHA), que són per definició agrupacions de les Delimitacions Gràfiques de Cultiu (DGC) o línies de declaració.

Introducció de dades d’aplicació de fitosanitaris

El registre de tractaments fitosanitaris dins l’àmbit professional s’incorpora al Quadern Integrat d’Explotació, i per tant el registre en format paper deixa de ser vigent en el moment que sigui obligatori el fet d’utilitzar un quadern d’explotació digital. S’hauran de consignar els tractaments fitosanitaris realitzats en cultius, inclosos els altres mitjans de defensa fitosanitaris, així com els tractaments realitzats en postcollita, en edificacions i instal·lacions i llavor tractada.

Amb l’entrada de les anotacions de tractaments fitosanitaris, s’incorporaran les dades sobre la data del tractament realitzat, el producte emprat, el motiu pel qual s’utilitza, l’equip d’aplicació de productes fitosanitaris utilitzat, l’aplicador i el tècnic assessor en Gestió Integrada de plagues (GIP).

Introducció de dades d’aplicació de fertilitzants

De la mateixa manera que, en el cas dels fitosanitaris, s’han d’anotar les aplicacions de materials fertilitzants. En aquest sentit, s’ha de consignar, a més a més de la data de l’aplicació del fertilitzant corresponent, la superfície adobada, el tipus de material fertilitzant i riquesa, el mètode d’aplicació, la persona que realitza l’adobat i la maquinària, si s’escau. A l’entrar les dades d’adobat es calcularà automàticament la quantitat d’elements nutricionals aportats a la superfície tractada de l’explotació.

L’anotació de les aplicacions de fertilitzants al Quadern Integrat d’Explotació dóna resposta  al requeriment del llibre de gestió de fertilitzants que estableix el Decret 153/2019, i per tant les persones que anotin les aplicacions de fertilitzants al Quadern Integrat d’Explotació no cal que portin a banda un Llibre de gestió de fertilitzants.

A partir de l’1 de setembre de 2024 s’haurà d’elaborar un Pla d’adobatge o de fertilització, excepte per a explotacions de menys de 10 ha de secà, pastius o farratges d’autoconsum. El Pla d’adobatge, que ha de formar part del Quadern Integrat d’explotació, haurà de tenir com a objectiu l’augment o, com a mínim, el manteniment del contingut de matèria orgànica del sòl.

Altres anotacions a realitzar en el QIE

El Quadern Integrat d’Explotació inclou un apartat sobre el reg, on s’hi ha d’especificar el detall sobre els regs realitzats a la finca pel que fa a superfície i l’aigua: volum, tipus de reg, origen de la mateixa i tipus d’energia emprada. A més, s’haurà de proveir la informació sobre la collita comercialitzada i/o venda directa de manera que es podrà saber d’on prové un determinat producte comercialitzat.

Opcionalment es podran incloure analítiques de cultius, de productes recol·lectats, de sòls o d’aigües.

Es podran anotar els camps que es necessiten en les explotacions que produeixen segons les normes de PAE, PI així com les que vulguin quantificar la sostenibilitat segons la norma tècnica de la PAS.

Calendari

D’acord amb el RD 1054/2022, a partir de l’1 de setembre del 2023 és obligatori entrar les dades al quaderns digitals d’explotació per aquelles explotacions que comptin amb alguna de les següents condicions:

Per la resta d’explotacions, l’obligatorietat es farà efectiva a 1 de juliol de 2024.

Per a més informació, podeu consultar la web del DACC, on trobareu un apartat de preguntes freqüents:

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/quadern-integrat-explotacio-qie/

Per a qualsevol dubte poden adreçar-se a:  [email protected]


AUTORS

  • Alex Estadella

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram