EFECTE DELS PRODUCTES BIOESTIMULANTS EN LA LLAVOR DE BLAT DE MORO

Els productes bioestimulants poden tenir efectes beneficiosos en el creixement i en l’absorció dels nutrients durant els primers estadis de desenvolupament del cultiu. Existeixen diverses tecnologies, cadascuna amb una composició diferent, que s’estan utilitzant per...

COM SUPLIR LES RESTRICCIONS EN ELS TRACTAMENTS INSECTICIDES DE LA LLAVOR DE BLAT DE MORO

Les plagues que poden afectar el blat de moro durant els primers estadis de desenvolupament són diverses i poden ser molt agressives amb el cultiu. Les restriccions dels darrers anys han deixat sense efecte els insecticides de la família dels neonicotinoids, que eren...

EN L’ELECCIÓ DELS HERBICIDES DEL BLAT DE MORO CAL CONSIDERAR LA SEVA CÀRREGA TOXICOLÒGICA

Un dels objectius de l’agricultura del segle XXI és la transició cap a pràctiques culturals més respectuoses amb el medi ambient. És per això que resulta imprescindible reduir els impactes generats per l’aplicació d’herbicides. Per assolir tal objectiu, l’elecció de...

CARACTERÍSTIQUES DELS ADOBS APLICABLES EN CULTIUS EXTENSIUS EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

La utilització d’adobs en producció ecològica requereix conèixer i ser conscient del tipus de material que s’aplica, les seves característiques, els efectes o canvis que pot provocar i la disponibilitat dels nutrients que s’hi aporten. En aquest article es descriuen...

FERTILITZACIÓ DEL BLAT DE MORO EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

La fertilització de cultius en producció ecològica es fonamenta en la utilització de dejeccions ramaderes. En el cas de cultius amb elevades extraccions de nitrogen, com el blat de moro, pot ser interessant la utilització en cobertora d’adobs orgànics, normalment en...

PLAGUES QUE AFECTEN A LA COLZA ABANS DE LA FLORACIÓ

Durant els estadis previs a la floració, trobem un conjunt de plagues que poden perjudicar el cultiu de la colza en major o menor mesura. És important detectar-les i fer una estimació dels possibles danys que poden provocar al cultiu per valorar si és necessari...

EL CULTIU ECOLÒGIC DEL CIGRÓ

El cigró és una lleguminosa anual rústica que s’adapta força bé al cultiu ecològic en condicions mediterrànies. Actualment a Catalunya hi ha unes 178 ha de cultiu ecològic de cigró (CCPAE, 2021). És un cultiu molt interessant per la gran demanada actual de cigró...

COMPARATIVA ENTRE DRON, TRACTOR I AVIONETA DE LA DERIVA PRODUÏDA EN APLICACIONS FITOSANITARIES EN CULTIU D’ARRÒS

La deriva, definida com la quantitat de producte fitosanitari que és arrossegada fora de la zona de tractament per efecte del vent durant el procés d’aplicació, és un factor de contaminació difusa difícil de valorar. És per això, que amb la finalitat de fomentar l'ús...

INTRODUCCIÓ A LES COBERTES VEGETALS EN CULTIUS EXTENSIUS

La coberta vegetal és una eina agronòmica que pot aportar diversos beneficis agroambientals en els cultius extensius. Per poder treure’n el màxim profit cal saber com gestionar-la. Això suposa no només seleccionar l’espècie o barreja d’espècies vegetals en funció dels...

EXPERIÈNCIES AMB APLICACIÓ DE BIOESTIMULANTS EN BLAT

Els productes bioestimulants, ja sigui amb aplicació foliar o radicular estan a la disposició del productor com una eina per millorar el rendiment dels nostres cultius, sobretot en condicions d’estrès per la planta tan biòtics com abiòtics. Malgrat això de moment no...

EXPERIÈNCIES AMB TRACTAMENTS FUNGICIDES EN BLAT I ORDI

Els tractaments fungicides són habituals tant en ordi com en blat. Cal tenir clar quan cal tractar i quines són les matèries actives més eficaces. Amb el resultat d’aquests assaigs podem observar que només cal tractar en cas de ser necessari i en el cas del blat amb...

LES VARIETATS COM A EINA FONAMENTAL PER REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ DE MICOTOXINES AL GRA DE BLAT DE MORO

Les varietats més tolerants a les infeccions de fongs productors de micotoxines esdevé una de les eines principals per reduir el risc de contaminació de fumonisines a camp. Les darreres campanyes s’ha observat una major tolerància en les varietats P1570Y, FESTILO,...

EL CULTIU ECOLÒGIC DEL CIGRÓ

El cigró és una lleguminosa anual rústica que s’adapta força bé al cultiu ecològic en condicions mediterrànies. Actualment a Catalunya hi ha unes 178 ha de cultiu ecològic de cigró (CCPAE, 2021). És un cultiu molt interessant per la gran demanada actual de cigró...

EXPERIÈNCIES AMB APLICACIÓ DE BIOESTIMULANTS EN BLAT

Els productes bioestimulants, ja sigui amb aplicació foliar o radicular estan a la disposició del productor com una eina per millorar el rendiment dels nostres cultius, sobretot en condicions d’estrès per la planta tan biòtics com abiòtics. Malgrat això de moment no...

extensius logo blanc
Youtube Twitter Email

AVÍS LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin