DESHERBATGE ENTRE LÍNIES: LA BINADORA

L'ús de la binadora entre línies de cultiu, com desherbatge mecànic, té la mateixa finalitat que el del control químic, destruir les males herbes per a evitar la competència amb el cultiu i prevenir la producció de llavors. No obstant això, les condicions de pas són...

DESHERBATGE MECÀNIC EN CONREUS EXTENSIUS D’HIVERN, UNA EINA MÉS PEL CONTROL SOSTENIBLE DE LES MALES HERBES

El control de les males herbes és un dels principals problemes al qual han de fer front els pagesos. Un control efectiu i sostenible ha de ser l’objectiu de qualsevol productor i per aconseguir-ho disposa de diferents eïnes. Una d’elles és el desherbatge mecànic, una...

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN

El desherbatge en post-emergència dels cereals ens permet avaluar les espècies presents a la parcel.la i així definir millor les necessitats de control. També hi ha disponibles herbicides mes flexibles en quant al moment de tractament. El moment de tractament en...

EL SALTIRÓ DE LA COLZA, UNA AMENAÇA PER LA BONA IMPLANTACIÓ DEL CULTIU

El saltiró (Psylliodes chrysocephala) és una de les plagues que condicionen més la bona implantació de la colza. Conèixer la seva biologia i fer un monitoratge de la parcel·la pot ajudar a reduir el risc de patir danys en un dels moments més crítics del cultiu. El...

LES LIMITACIONS PER CONREAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA I EN CONVENCIONAL EN UNA MATEIXA EXPLOTACIÓ

En principi la totalitat de l’explotació s’ha de gestionar segons el sistema de producció ecològic. Tanmateix la normativa europea de producció ecològica permet que en la mateixa explotació agrícola es puguin conrear al mateix temps camps ecològics i convencionals a...

MANTENIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DE REG EN FRONT LES GELADES

L’aigua quan es congela augmenta de volum i pot produir ruptures o deformacions en les instal·lacions de reg i els seus components. L’objectiu principal del manteniment contra gelades és drenar les canonades i elements accessoris del reg per traure del seu interior...

MANEIG DE LES RESTES DE COLLITA DEL BLAT DE MORO

Les principals restes de collita en conreus extensius són la palla i el rostoll. Aquestes es caracteritzen per tenir una baixa humitat, una elevada relació C/N i per ser una font important de nutrients que s’alliberen lentament en el temps. El panís és un dels cultius...

DESHERBATGE SELECTIU MITJANÇANT L’AJUDA DE SENSORS, UN ESTALVI RESPECTUÓS AMB EL MEDI

Els sensors òptics permenten optimitzar l’aplicació dels productes fiosanitaris. En el cas dels conreus extenius tenen especial interès en l’optimització de l’ús d’herbicides com el glifosat molt utilitzat en el manteniment de rostolls i tasques de presembra. Amb...

APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA EN CEREAL D’HIVERN

L’aplicació d’herbicides en preemergència en el cultiu de cereals d’hivern ha passat a ser una pràctica habitual en moltes zones de Catalunya a causa de la proliferació dels problemes amb males herbes resistents a la majoria dels herbicides disponibles. És important...

NITRATS A LA BASE DE LA TIJA: EINA PER AVALUAR EL NITROGEN APLICAT EN BLAT DE MORO

Fertilitzar el blat de moro no és senzill pel fet que no existeix una “recepta única” i és per això necessari aprofitar totes aquelles eines que hi hagi disponibles. En aquest article es comentarà breument sobre la determinació del contingut de nitrats a la base de la...

ADEQUAR LA DATA DE SEMBRA DE LES VARIETATS D’ORDI EN FUNCIÓ DEL SEU CICLE

Les varietats d’ordi es poden classificar segons el seu cicle en hivernals o de primavera. Dins de cada grup hi ha diferències de precocitat en la data d’espigat i de maduresa fisiològica. Les hivernals són aptes principalment per les sembres més precoces a les zones...

DATA DE SEMBRA EN FUNCIÓ DE LES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS

La resistència de les varietats de pèsol proteaginós al fred determina en gran mesura la seva data de sembra en moltes zones productores. A les més fredes, on són habituals sembres precoces de finals d’octubre i novembre, s’han d’utilitzar les varietats de pèsol...

ÚS DE DEJECCIONS RAMADERES PER MILLORAR EL SÒL

Aportar dejeccions ramaderes augmenta l’activitat biològica del sòl i contribueix a millorar les característiques físiques d’aquest (porositat, retenció d’humitat, protecció front erosió,...). La relació entre els nutrients que contenen pot comportar una acumulació...

ELS MERCATS MUNDIALS DE PANÍS

El panís o blat de moro és avui, en valor, el tercer producte agrícola mundial, després del blat i la soia i, en volum (tones), és el segon després del sucre. La producció mundial prevista segons les darreres previsions de setembre 2020 de FAO-AMIS és de 1.182 Mtones...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona amb tres anys de resultats han estat VALEROSO, BONDADOSO, JOKARI i LG RELAMPAGO. A la zona de l’interior de Girona la varietat amb un rendiment més elevat amb tres anys d’assaigs ha estat RGT...