DENSITAT DE LES POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA. QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL ?

La densitat de senglar a Catalunya manté fortes diferències segons les regions. La meitat nord-est del país mostra les densitats més altes (excepte en zones més elevades dels Pirineus), especialment en els llocs on el senglar hi troba les millors condicions d’hàbitat...

MESCLES DE PRODUCTES FITOSANITARIS EN CAMP

Les mescles de productes fitosanitaris estan fins al moment permeses, sempre i quan l’autorització del producte fitosanitari a utilitzar no especifiqui que aquell producte fitosanitari no es pot barrejar amb cap altre. Les mescles que es realitzin han de seguir les...

VIABILITAT ECONÒMICA DELS TRACTAMENTS EN CEREAL D’HIVERN

El cultiu dels cereals d’hivern es dóna habitualment en zones de secà, exceptuant les zones de regadiu del pla de Lleida i alguns altres casos més individuals. En aquestes condicions i per la climatologia mediterrània, les produccions que s’assoleixen permeten pocs...

DANYS PER ARANYA ROJA EN CULTIUS DE PANÍS

Durant les darreres campanyes s’han produït repetidament atacs importants d’aranya roja en els cultius de panís dels regadius de Lleida. El dany per aranya roja pot arribar a eliminar fins el 90% de l’àrea foliar del panís a mitjans d’agost i el rendiment pot arribar...

HERBICIDES DE PREEMERGÈNCIA EN BLAT DE MORO

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de...

MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG

Una instal·lació de reg en parcel·la es dissenya tenint en compte les especificitats de cada finca i conreu, garantint un subministrament d’aigua i adob amb la màxima eficiència i uniformitat. L’objectiu del manteniment és assegurar al llarg del temps aquestes...

ÚS D’HERBICIDES EN LES VORES I ELS MARGES DE CAMPS DE CONREUS EXTENSIUS

El maneig i manteniment de la zona perimetral de les parcel·les dedicades a la producció de conreus extensius d’hivern és freqüent. La seva finalitat és evitar l’entrada de males herbes dins la parcel·la així com facilitar les tasques de recol·lecció. El mètode més...

TOLERÀNCIA VARIETAL. UNA EINA PER REDUIR EL CONTINGUT EN FUMONISINES AL GRA DE BLAT DE MORO

La tolerància varietal és una de les principals eines que disposen els productors de blat de moro per disminuir el risc de contaminació per fumonisines a camp. Els híbrids que, en les dues darreres campanyes, han mostrat una major tolerància han estat P0937Y, P1570Y,...

PROBLEMÀTICA DE LES INFECCIONS DEL BLAT DE MORO PER VIROSIS. CONCEPTES GENERALS

La important incidència del virus del nanisme rugós (MRDV) durant la campanya de blat de moro 2019 en algunes zones productores de Lleida i les pèrdues de producció que ha provocat, han fet que les virosis que afecten als conreus de blat de moro a Catalunya hagin...

ESTRATÈGIES DE CONTROL DE LES VIROSIS EN BLAT DE MORO

A diferència de les malalties fúngiques, és important saber que les infeccions per virus no es poden curar amb cap tipus de tractament fitosanitari un cop s’ha produït la infecció de la planta. En cas de voler actuar contra potencials infeccions, caldrà doncs fer-ho...

QUIN BROQUET ÉS MÉS ADIENT PER A EQUIPS D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS EN CONREUS EXTENSIUS ?

La forma més habitual de realitzar les aplicacions fitosanitàries és amb la polvorització. Aquest procés consisteix en dividir el líquid que conté el producte fitosanitari en gotes per aconseguir una distribució òptima sobre l'objectiu. Els broquets dels equips...

LA SOJA COM A ALTERNATIVA ALS CULTIUS EXTENSIUS TRADICIONALS ALS REGADIUS DE CATALUNYA

La soja és la principal font de proteïna d’origen vegetal per a l’alimentació animal i la  proteaginosa més cultivada a nivell global. El seu interès és degut al seu alt contingut proteic i a que, a diferència d’altres productes vegetals, conté tots els aminoàcids...

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Les varietats que han mostrat un millor comportament productiu, en els darrers quatre anys d’assaigs, a la zona del litoral de Girona, han estat P1570Y, P1921Y, P1524, DKC6729YG i IXABEL. Amb tres anys d’assaigs també s’incorporen dins el grup de les més productives...

EL CONREU DEL LLÚPOL EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

L’elevada demanda i escassetat de flor de llúpol com a matèria primera en l’elaboració de cervesa a arreu del món converteix el llúpol en una bona alternativa a altres cultius per a ocupar zones de nous regadius. El desenvolupament de la producció i el consum de...

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN

El desherbatge en postemergència dels cereals ens permet ajustar l’ús d’herbicides a la infestació present a la parcel.la i facilita l’ús d’eines d’agricultura de precisió. El moment de tractament en postemergència precoç té un seguit d'avantatges per al control de...